நகலி வடிவூட்டல்

முதலில் சில உரைகளையோ ஒரு பொருளையோ தேர்க. பிறகு, இந்தப் படவுருவைச் சொடுக்குக. பிறகு, மற்ற உரை அல்லது ஒரு பொருளின் மீது சொடுக்கவோ இழுக்கவோ செய்க அல்லது ஒரே மாதிரியான வடிவூட்டலைச் செயல்படுத்த ஒரு பொருளைச் சொடுக்குக.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Format - Clone Formatting.

From the tabbed interface:

Choose Home - Clone.

From the sidebar:

From toolbars:

Icon Paintbrush

போலி வடிவூட்டல்


Please support us!