பாய்வு நிரல்படம்

பாய்வு நிரல்படத்தை திறக்கிறது. இங்கிருந்து வரைவியல்களை உங்கள் ஆவணத்தினுள் நுழைக்க முடியும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Icon Flowcharts

பாய்வு நிரல்படங்கள்


பாய்வு நிரல்படக் கருவிப்பட்டையிலிருந்து ஒரு படவுருவைச் சொடுக்குக, வடிவத்தை வரைய பிறகு அதனைஆவணத்தினுள் இழுக்கவும்.

Please support us!