நிறம்

நிறக் கருவிப்பட்டையைக் கொண்டு தேர்ந்த பொருளின் சில பண்புகளை நீங்கள் தொகுக்க முடியும்.

நிறக் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க, பிம்பக் கருவிப்பட்டையிலுள்ள நிறப் படவுருவைச் சொடுக்குக.

சிவப்பு

Specifies the proportion of red RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no red) to +100% (full red) are possible.

படவுரு

Red

பச்சை

Specifies the proportion of green RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no green) to +100% (full green) are possible.

படவுரு

Green

நீலம்

Specifies the proportion of blue RGB color components for the selected graphic. Values from -100% (no blue) to +100% (full blue) are possible.

படவுரு

Blue

ஒளிர்வு

Specifies the brightness for the selected graphic object. Values from -100% (only black) to +100% (only white) are possible.

Icon Brightness

Brightness

உறழ்பொருவு

Specifies the contrast for viewing the selected graphic image. Values from -100% (no contrast at all) to +100% (full contrast) are possible.

Icon

Contrast

காமா

Specifies the gamma value for the view of the selected object, which affects the brightness of the midtone values. Values from 0.10 (minimum Gamma) to 10 (maximum Gamma) are possible.

படவுரு

Gamma

Please support us!