நிறம்

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

நிறக் கருவிப்பட்டையைத் திறக்க, பிம்பக் கருவிப்பட்டையிலுள்ள நிறப் படவுருவைச் சொடுக்குக.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From the tabbed interface:

Choose Image - Color.

From toolbars:

Icon Color

Color


சிவப்பு

Specifies the proportion of red RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no red) to +100% (full red) are possible.

Icon Red

Red

பச்சை

Specifies the proportion of green RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no green) to +100% (full green) are possible.

Icon Green

Green

நீலம்

Specifies the proportion of blue RGB color components for the selected graphic. Values from -100% (no blue) to +100% (full blue) are possible.

Icon Blue

Blue

ஒளிர்வு

Specifies the brightness for the selected graphic object. Values from -100% (only black) to +100% (only white) are possible.

Icon Brightness

Brightness

உறழ்பொருவு

Specifies the contrast for viewing the selected graphic image. Values from -100% (no contrast at all) to +100% (full contrast) are possible.

Icon Contrast

Contrast

காமா

Specifies the gamma value for the view of the selected object, which affects the brightness of the midtone values. Values from 0.10 (minimum Gamma) to 10 (maximum Gamma) are possible.

Icon Gamma

Gamma

Please support us!