நறுக்கு

Allows to crop the display of an inserted picture. Only the display gets cropped, the inserted picture is not changed. A picture must be selected to enable cropping.

இம்ப்ரஸிலும் வரைதலிலும் நீங்கள் படவுறுவைச் சொடுக்கும்போது, உரையாடல்கள் காட்டப்படுவதில்லை. ஆனால், எட்டு நறுக்கும் பிடிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நறுக்குவதற்கு நீங்கள்உரையாடலைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், தேர்ந்த படத்தில் சூழல் பட்டியைத் திறந்து நறுக்கும் படத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படத்தை நறுக்குவதற்கு எட்டு நறுக்கும் கைப்பிடிகளில் ஏதேனும் இழுக்கவும்.

படவுரு

Crop

Crop

Use this area to trim or scale the selected graphic, or to add white space around the graphic.

Keep scale

Maintains the original scale of the graphic when you crop, so that only the size of the graphic changes.

Keep image size

Maintains the original size of the graphic when you crop, so that only the scale of the graphic changes. To reduce the scale of the graphic, select this option and enter negative values in the cropping boxes. To increase the scale of the graphic, enter positive values in the cropping boxes.

Left

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the left edge of the graphic, or a negative amount to add white space to the left of the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the horizontal scale of the graphic, or a negative amount to decrease the horizontal scale of the graphic.

Right

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the right edge of the graphic, or a negative amount to add white space to the right of the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the horizontal scale of the graphic, or a negative amount to decrease the horizontal scale of the graphic.

Top

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the top of the graphic, or a negative amount to add white space above the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the vertical scale of the graphic, or a negative amount to decrease the vertical scale of the graphic.

Bottom

If the Keep Scale option is selected, enter a positive amount to trim the bottom of the graphic, or a negative amount to add white space below the graphic. If the Keep image size option is selected, enter a positive amount to increase the vertical scale of the graphic, or a negative amount to decrease the vertical scale of the graphic.

Scale

Changes the scale of the selected graphic.

Width

Enter the width for the selected graphic as a percentage.

Height

Enter the height of the selected graphic as a percentage.

Image size

Changes the size of the selected graphic.

Width

Enter a width for the selected graphic.

Height

Enter a height for the selected graphic.

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Original Size

Returns the selected graphic to its original size.

Please support us!