வினவலை இயக்கு

Runs the SQL query and displays the query result. The Run Query function does not save the query.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

Tip Icon

வினவல் வடிவமையின் பட்டிப் பட்டையிலிருந்து வினவலை இயக்க பார்வை - முன்னோட்டம் ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Run Query Icon

Run Query

Please support us!