ஆவணம்

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

இக்கட்டளையை அணுக...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Document.


Hyperlink Doc Page Dialog Image

Document

Path

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

If the URL refers to a folder, the standard file manager in your operating system opens showing the contents of the specified folder.

Open File

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Target in document

Target

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

Target in Document

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Further settings

Frame

இணைந்த கோப்பு திறக்கவேண்டிய சட்டகத்தின் பெயரை உள்ளிடவோ பட்டியலிலிருந்து முன்வரையறுத்த ஒரு சட்டகத்தையோ தேர்க. நீங்கள் இப்பெட்டியை காலியாக விட்டுவிட்டால், இணைந்த கோப்பு நடப்பு உலாவி சாளரத்தில் திறக்கிறது.

Form

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Events

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

உரை

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Name

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!