அஞ்சல்

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

இக்கட்டளையை அணுக...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Mail.


Hyperlink Mail Dialog Image

Mail

பெறுநர்

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Data Sources

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Subject

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Further settings

Frame

இணைந்த கோப்பு திறக்கவேண்டிய சட்டகத்தின் பெயரை உள்ளிடவோ பட்டியலிலிருந்து முன்வரையறுத்த ஒரு சட்டகத்தையோ தேர்க. நீங்கள் இப்பெட்டியை காலியாக விட்டுவிட்டால், இணைந்த கோப்பு நடப்பு உலாவி சாளரத்தில் திறக்கிறது.

Form

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Events

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

உரை

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Name

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!