இணையம்

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

இக்கட்டளையை அணுக...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Internet.

Choose Insert - Hyperlink.


Hyperlink Internet Dialog Image

The fields for the login name, password and anonymous user are only available for FTP addresses.

Type of hyperlink

Web

Creates an "http://" hyperlink.

FTP

Creates an "FTP://" hyperlink.

URL

மீத்தொடுப்பைச் சொடுக்கும்போது நீங்கள் திறக்க விரும்பும் கோப்புக்கான URL ஐ உள்ளிடுக. நீங்கல் இலக்கு சட்டகத்தை குறிப்பிடவில்லையென்றால், கோப்பு நடப்பு ஆவணத்திலோ சட்டகத்திலோ திறக்கிறது.

Login name

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

Password

Specifies your password, if you are working with FTP addresses.

Anonymous user

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

Further settings

Frame

இணைந்த கோப்பு திறக்கவேண்டிய சட்டகத்தின் பெயரை உள்ளிடவோ பட்டியலிலிருந்து முன்வரையறுத்த ஒரு சட்டகத்தையோ தேர்க. நீங்கள் இப்பெட்டியை காலியாக விட்டுவிட்டால், இணைந்த கோப்பு நடப்பு உலாவி சாளரத்தில் திறக்கிறது.

Form

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Events

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

உரை

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Name

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!