நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்கீற்றுப் பக்கத்தில் நீங்கள் பெருமங்களை படிவத்தின் கட்டுப்பாட்டுப் புலங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளுடன் இணைக்க முடியும்.

நிகழ்வு நடக்கும்போது, இணைந்த பெருமம் அழைக்கப்படும். ஒரு நிகழ்வுக்கு பெருமத்தை அளிக்க ... பொத்தானை அழுத்தவும். செயலை அளி உரையாடலைத் திறக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.


கட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்து, வெவ்வேறு நிகழ்வுகள் கிடைக்கின்றன. தேர்ந்த கட்டுப்பாட்டுக்கும் சூழலுக்கும் கிடைக்கின்ற நிகழ்வுகள் மட்டுமே நிகழ்வு கீற்றுப் பக்கத்தில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.
பின்வரும் நிகழ்வுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன:

செயலை ஏற்கவும்

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

செயலை நிறைவேற்று

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

மாற்றப்பட்டது

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

உரை மாற்றப்பட்டது

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

உருப்படி நிலை மாற்றப்பட்டது

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed, for example, from checked to unchecked.

குவியத்தை பெறும் போது

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

கவனம் சிதறும் போது

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

விசை அழுத்தியதும்

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

விசை விட்டதும்

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

சுட்டி உள்ளே

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

விசை அழுத்திய போது சுட்டி நகர்ந்தது

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

சுட்டி நகர்த்தப்பட்டது

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

சுட்டி பொத்தான் அழுத்தப்பட்டது

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Note Icon

கட்டுப்பாட்டிலுள்ள உடனே தோன்றும் சூழல் பட்டிக்கான அறிவிப்பு கோரிக்கைகளுக்காகவும் இந்த நிகழ்வு பயன்படுத்தப்ப்படுவதைக் கவனிக்கவும்.


சுட்டெலி பொத்தான் விடுவிக்கப்பட்டது

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

சுட்டியின் வெளிப்புறம்

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Before update

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

After update

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Prior to reset

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

A form is reset if one of the following conditions is met:

  1. The user presses an (HTML) button that is defined as a reset button.

  2. A new and empty record is created in a form that is linked to a data source. For example, in the last record, the Next Record button may be pressed.

After resetting

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Please support us!