பொது

பொது கீற்று நீங்கள் படிவக் கட்டுப்பாட்டின் பொது பண்புகளை வரையறுக்க உதவுகிறது. இந்தப் பண்புகள், கட்டுப்பாடு வகைகளுக்கு ஏற்ப வேறுபடுகின்றன. பின்வரும் அனைத்துப் பண்புகளும் ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடுகளுக்கும் கிடைப்பதில்லை.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


note

நீங்கள் நடப்பு படிவ ஆவணத்தை HTML படிவத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்தால், முன்னிருப்புக் கட்டுப்பாடு மதிப்புகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. நடப்புக் கட்டுப்பாட்டு மதிப்புகள் அல்ல. முன்னிருப்பு மதிப்புகள் கட்டுப்பாடு வகை அடிப்படையில் - பண்புகளினால்முன்னிருப்பு மதிப்பு (எ.கா. உரைப் புலங்களில்), முன்னிருப்பு நிலை (சோதனைப் பெட்டிகளுக்கும் தேர்வுப் புலங்களுக்கும்), மற்றும் முன்னிருப்புத் தெரிவு (பட்டியல் பெட்டிகளுக்கும்) தீர்மானிக்கப்படிகின்றன.


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

.பயனர் பயன்முறையில் பொத்தானை சுட்டி சுட்டெலியை நகர்த்தினால், URL நீட்டித்த சிறுதுப்பாகத் தோன்றுகிறது. வேறு எந்த உதவி உரையும் நுழைக்கப்படவில்லை.

அகலம்

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

அகலம்

கட்டுப்பாட்டின் அகலத்தை வரையறுக்கிறது.

அச்சிடக்கூடிய

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

அதிகபட்ச உரை நீளம்

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

கட்டுப்பாடு தரவுத்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்து, உரையின் நீளமும் தரவுத்தளத்தின் புல வரையறையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்றால், நீங்கள் உரஈயின் நீளத்தை இங்குகண்டிப்பாக உள்ளிடக்கூடாதுகட்டுப்பாட்டுப் பண்புகள் வரையறுக்கப்படவில்லை ("வரையறுக்கப்படவில்லை") என்றால் மட்டுமே அமைவுகள் தரவுத்தளத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன

அதிகபட்ச நேரம்.

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

அதிகபட்ச மதிப்பு.

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

அதிகபட்ச மதிப்பை உருட்டு.

Specify the maximum value of a scrollbar control.

அதிகபட்சம் தேதி

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

அதிகரிக்கும்./குறையும் மதிப்பு

சுழல் பொத்தான் கட்டுப்பான் ஒவ்வொரு இயக்கத்திலும் இடைவேளைகளைச் சேர்ப்பது அல்லது கழிப்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.

ஆயிரம் பிரிப்பிகள்

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

இடம் X

நங்கூரத்தின் தொடர்புடைய, கட்டுப்பாட்டின் X இடத்தை வரையறுக்கிறது.

இடம் Y

நங்கூரத்தின் தொடர்புடைய, கட்டுப்பாட்டின் Y இடத்தை வரையறுக்கிறது.

உதவி URL

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

உதவி உரை

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

URL வகைபொத்தான்களுக்கு, உதவி உரையானது URL கீழ் உள்ளிட்ட URL முகவரிக்குப் பதிலாக நீட்டித்த சிறுதுப்பாகத் தோன்றுகிறது.

உதவி உரை

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

உயரம்

கட்டுப்பாட்டின் உயரத்தை வரையறுக்கிறது.

உரை வகை

கட்டுப்பாட்டுப் புலத்தில் நீங்கள் வரி முறிப்புகளையும் வடிவூட்டையும் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. எ.கா: உரைப் பெட்டி அல்லது விளக்கச்சீட்டு. வரி முறிப்பை கைமுறையாக உள்ளிட, உள்ளிடு விசையை அழுத்தவும். வடிவூட்டிய உரையை உள்ளிட " வடிவூட்டலுடன் பல-வரி" ஐத் தேர்க.

warning

"பல - வரி- வடிவூட்டல்" உரை வகையை நீங்கள் தேர்ந்தால்,இந்த கட்டுப்பாட்டை ஒரு தரவுத்தள புலத்தில் பிணைக்க முடியாது.


note

ஓர் அட்டவணை கட்டுப்பாடு உள்ளேயுள்ள உரை நிரலுக்கான இந்தக் கட்டுப்பாடு "பலவரி உள்ளீடு" எனும் பெயரிட்டது.


உரை வரிகளுடன் முடிகிறது

உரைப் புலங்களுக்கான, தரவுத்தள நிரலினுள் உரை எழுதுகையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வரி முடிவு குறியீட்டைத் தேர்க.

உள்ளீடுகளைப் பட்டியலிடு

Please note the tips referring to the keyboard controls.

முன்னிருப்புத் தெரிவுச் சேர்க்கை பெட்டியினுள் முன்வரையறுத்த முன்னிருப்புப் பட்டியல் உள்ளீடு உள்ளிடப்படுகிறது.

note

இங்கு உள்ளிடப்பட்ட பட்டியல் உள்ளீடுகள், பட்டியல் உள்ளடக்க வகை இன் கீழ் தரவு கீற்று படிவத்தில் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டு "மதிப்புப் பட்டியல்" தேர்வானது தேர்வு செய்யப்படுவதைக் கவனிக்கவும்.


நீங்கள் பட்டியல் உள்ளீடுகளைத் தரவுத்தளத்தில் எழுததுவதையோ பெறுநருக்கு வலைப் படிவத்தின் பெறுநருக்கு அனுப்பவோ விரும்பவில்லையென்றாலோ ஆனால்,மாறாக வடிவத்தில் தென்படாத மதிப்புகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன என்றால் நீங்கள் பட்டியல் மதிப்புகளை மதிப்புப் பட்டியலிலுள்ள மற்ற மதிப்புகளுக்கு அளிக்கலாம். தரவு கீற்றில் மதிப்புப் பட்டியலில் வரையறுக்கப்படுகிறது. உள்ளடக்கங்களின் பட்டியல் வகை இன் கீழ் "மதிப்புப் பட்டியல்" தேர்வைத் தேர்ந்தெடுக. பிறகு பட்டியல் உள்ளடக்கங்கள்இன் கீழ், படிவத்தின் தொடர்புடைய தென்படும் பட்டியல் உள்ளீடுகளுக்கு அளிக்கப்படும் மதிப்புகளை உள்ளிடவும். நடப்பு ஒப்படைக்கு, மதிப்புப் பட்டியலிலுள்ள அடுக்கு ஏற்புடையவையே.

note

HTML ஆவனங்களுக்கு, பொதுகீற்றில் உள்ளிட்ட ஒரு பட்டியல், HTML குறிச்சொல்<OPTION> க்குப் பொருந்துகிறது; பட்டியல் உள்ளடக்கங்கள்இன் கீழ் தரவுகீற்றில் உள்ளிடப்படும் மதிப்புப் பட்டியல் <OPTION VALUE=...>குறிச்சொல்ல்லுக்குப் பொருந்துகிறது.


எல்லை

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

எல்லை நிறம்

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

எழுத்துரு

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

ஒப்பளவு

Resizes the image to fit the size of the control.

கடவுச்சொல் வரியுருக்கள்

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

வரியுருக்கலையும் அவற்றின் ASCII குறியீடுகளையும் சிறப்பு வரியுருக்கள்உரையாடலில் பார்க்க முடியும் (நுழை - சிறப்பு வரியுரு).


கடுமையான வடிவம்

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

கீற்று நிறுத்தம்

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

இல்லை

கீற்று விசையைப் பயன்படுத்துகையில், குவியம் கட்டுப்பாட்ட்டடைத் தவிர்க்கிறது.

ஆமாம்

கீற்று விசையைக் கொண்டு கட்டுப்பாட்டைத் தேர முடியும்.


கீற்று வரிசை

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

"கீற்று வரிசை" பண்பானதுமறைந்துள்ள கட்டுப்பாடுகளில்கிடப்பது இல்லை. உங்களுக்கு வேண்டுமானால், நீங்கள் இந்தப் பண்பினை பிம்பப் பொத்தான்களுக்கும் பிம்ப கட்டுப்பாடுகளுக்கும் அமைக்க முடியும். இதனால், நீங்கள் இந்தப் பண்புகளை கீற்று விசையுடன் தேர முடியும்.


ஒரு படிவத்தை உருவாக்கும்போது, அதில் சேர்க்கப்படும் கட்டுப்பாட்டுப் புலத்திற்கு தானகவே அகவரிசை அளிக்கப்படும்; சேர்க்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்டுபாட்டுப் புலத்திற்கும் 1 ஆக அதிகரிக்கும் அகவரிசை அளிக்கப்படும். நீங்கள் கட்டுப்பாட்டின் அகவரிசையை மாற்றினால், மற்ற கட்டுப்பாடுகளின் குறியீடுகள் தானாக புதுப்பிக்கப்படும்.கவனம் செலுத்த முடியாத கூறுகள் ("கீற்றுநிறுத்தம்=இல்லை") ஒரு மதிப்பையும் வழங்கப்படுகின்றன.இருப்பினும்,கீற்று விசையைப் பயன்படுத்தும் போது இந்த கட்டுப்பாடுகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.

நீங்கள் கீற்று வரிசை உரையாடலிலும் நீங்கள் சுலபமாக வெவ்வேறு கட்டுப்பாடுகளின் குறியீடுகளை வரையறுக்க முடியும்.

கீழே இழு

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

நிரல்களக அட்டவணைக் கட்டுப்பாட்டில் நுழைக்கப்பட்ட சேர்க்கைப் பெட்டிகள் எப்போதுமே முன்னிருப்பாக இழுத்துப்போடப்படும்.

குறந்தபட்ச மதிப்பு

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

குறைந்தபட்ச தேதி

Determines the earliest date that a user can enter.

குறைந்தபட்ச நேரம்

Determines the minimum time that a user can enter.

குறைந்தபட்ச மதிப்பை உருட்டு.

Specify the minimum value of a scrollbar control.

சட்டகம்

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

நீங்கள் புலத்தைச் சொடுக்கினால், அடுத்த ஆவணம் ஏற்றவேண்டிய சட்டகத்தில் குறிப்பிடுகின்ற பட்டியலிலிருந்து ஒரு தேர்வைத் தேரலாம். பின்வரும் சாத்தியங்கள் ஏற்படுகின்றன:

உள்ளீடு

அர்த்தம்

_blank

அடுத்த ஆவணமானது ஒரு புதுச் சட்டகத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது.

_parent

அடுத்த ஆவணமானது மூல சட்டகத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது. மூலம் இல்லையென்றால், அதே சட்டகத்தில் ஆவணம் உருவாக்கப்படுகிறது.

_self

அடுத்த ஆவணமானது அதே சட்டகத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது.

_top

அடுத்த ஆவணம் மேல் மட்ட சாளரத்தில் உருவாகிறது. அதாவது, படிநிலையில் உயர் சட்டகத்தில் ஆகும். ஒருவேளை, நடப்புச் சட்டகமானது ஏற்கனவே உயர் சாளரத்தில் அமைந்திருந்தால், நடப்புச் சட்டகத்தில் ஆவணம் உருவாகுகிறது.


note

"சட்டகத்தின்" பண்பானது HTML படிவங்களுக்குத் தொடர்புடைய ஆகும். ஆனால், தரவுத்தளப் படிவங்களுக்கு , இல்லை.


சின்னத்தின் நிறம்

கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள சின்னங்களுக்கான நிறத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. எ.கா: உருள்பட்டையிலுள்ள அம்புகள்.

சிறு மாற்றம்

சுருள்பட்டையிலுள்ள அம்பு படவுருவைப் பயனர் சொடுக்கும்போது சேர்க்க அல்லது குறைக்க வேண்டிய மதிப்பைக் குறிப்பிடவும்.

சீரமைப்பு/ வரைவியல் சீரமைப்பு

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. விளக்கச்சீட்டு புலங்களின் தலைப்பு,

  2. உரைப் புலங்களின் உள்ளடக்கம்,

  3. அட்டவணை கட்டுப்பாட்டின் நிரல்களிலுள்ள அட்டவணைப் புலங்களின் உள்ளடக்கம்

  4. பொத்தான்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வரைவியல்கள் அல்லது உரை.

    note

    பொத்தான்களுக்கான சீரமைப்பு தேர்வானது வரைவியல் சீரமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.


சுட்டி வீல் சுருள்

பயனர் சுட்டி சக்கரத்தை உருட்டும் போது மதிப்பு மாறும் என்பதை அமைக்கிறது.ஒருபோதும் இல்லை: மதிப்பில் மாற்றம் இல்லை.குவியத்தில் இருக்கும்போது: (முன்னிருப்பு) கட்டுப்பாடு குவியத்தில் இருக்கும்போதும், சக்கரம் கட்டுப்பாட்டைச் சுட்டும்போதும் உருட்டும்போதும் மதிப்பு மாறுகிறது. எப்போதும்:சக்கரம் கட்டுப்பாட்டைச் சுட்டும்போதும் உருட்டும்போதும் மதிப்பு மாறுகிறது.எந்தவொரு கட்டுப்பாடும் குவியம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம்.

சுருள் பட்டை

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

சுழல் பொத்தான்

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

செயல்

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

நீங்கள் ஒரு பொத்தானுக்கு அளிக்கக்கூடிய செயல்களை பின்வரும் அட்டவணை விவரிக்கிறது:

செயல்

விளக்கம்

ஒன்றுமில்லை

செயல் நடைபெறவில்லை.

படிவத்தைச் சமர்ப்பி

நடப்புப் படிவத்தின் மற்ற கட்டுப்பாட்டுப் புலத்தில் உள்ளிடப்படுகின்ற தரவுகளை URL கீழ் அமைந்த படிவப் பண்புகள் இல் குறிப்பிடப்படும் முகவரிக்கு அனுப்புகிறது.

நீங்கள் PDF கோப்பை ஏற்றுமதி செய்யும்போது, படிவத்தின் தரவுப் பண்பு "URL" உரைப் பெட்டியில் URL ஐ உள்ளிடுக.

மீட்டமை படிவம்

முன்வரையறுத்த முன்னிருப்புகளுக்காக மற்ற புலங்களில் அமைவுகளை மீட்டமைக்கிறது:முன்னிருப்பு நிலை, முன்னிருப்புத் தெரிவு, முன்னிருப்பு மதிப்பு.

ஆவணம்/ வலைப் பக்கத்தைத் திற

URL கீழ் குறிப்பிடப்படுகின்ற URL ஐத் திறக்கிறது. நீங்கள் இலக்கு சட்டகத்தைக் குறிப்பிட சட்டகம் ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

முதல் பதிவு

நடப்புப் படிவத்தை முதல் பதிவுக்கு நகர்த்துகிறது.

முந்தைய பதிவு

நடப்புப் படிவத்தை முந்தைய பதிவுக்கு நகர்த்துகிறது.

அடுத்த பதிவு

நடப்புப் படிவத்தை அடுத்த பதிவுக்கு நகர்த்துகிறது.

கடைசி பதிவு

நடப்புப் படிவத்தை கடைசி பதிவுக்கு நகர்த்துகிறது.

பதிவை சேமி

தேவையென்றால், நடப்புப் பதிவைச் சேமிக்கிறது.

தரவு உள்ளீட்டை நீக்கு

நடப்புப் பதிவியிலுள்ள மாற்றங்களை தலைகீழாக்குகிறது

புதுப் பதிவு

நுழை நிரைக்கு நடப்புப் பதிவை நகர்த்துகிறது.

பதிவை அழிக்கிறது

நடப்புப் பதிவை அழிக்கிறது.

படிவத்தைப் புதுப்பி

நடப்புப் படிவத்தின் மிகவும் சமீபத்தில் சேமிக்கப்பட்ட பதிப்பை மீண்டும் ஏற்றுகிறது.


செயல்படுத்தப்பட்ட

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

சொடுக்குவதில் கவனத்திக் குவிக்கவும்.

நீங்கள் இந்தத் தேர்வை "ஆம்" என அமைத்தால், நீங்கள் பொத்தானை அழுத்தும்போது தள்ளு பொத்தான் குவியத்தைப் பெறுகிறது.

சொல் முறிப்பு

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரியில் உரையைக் காட்சியளிக்கிறது.உரைப்பெட்டியில் நீங்கல் வரி முறிப்பைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இதனால், உரையின் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வரியை உள்ளிடலாம். கைமுறையாக ஒரு வ்ரி முறிப்பை உள்ளிட, உள்ளிடு ஐ அழுத்தவும்.

தசமத் துல்லியம்

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

தன்னியக்க நிரப்பல்

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

தாமதம்

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

திசையமைவு

ஓர் உருள்பட்டை அல்லது சுழல் பொத்தானுக்கான கிடைமட்ட அல்லது செங்குத்து திசையமைவைக் குறிப்பிடுகிறது.

திரும்பச்செய்

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

தென்படும்

நேரடி முறையில் கட்டுப்பாடு தென்படுவதை வரையறுக்கிறது. வடிவமை முறையில், கட்டுப்பாடு எப்போதும் தென்படும்.

"ஆம்" (முன்னிருப்பு) எனும் இந்தப் பண்பை அமைப்பதற்கு என்றால், கட்டுப்பாடு திரையில் தோன்றும் என்பது அவசியமில்லை.கட்டுப்பாட்டின் பயனான தென்பாட்டினைக் கணக்கிடும்போது கூடுதல் இடர்பாடுகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. சான்றாக, ரைட்டரில் ஒளிந்துள்ள பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடானது தென்படாது, குறைந்தபட்சம் அப்பிரிவுக்குத் தானே தென்படும் வரை.

பண்பு "இல்லை " என அமைந்தால், கட்டுப்பாடு எப்போதுமே நேரடி முறையில் மறைந்திருக்கும்.

பழைய OpenOffice.org 3.1வரையிலான பதிப்புகள் இந்தப் பண்பினை ஆவணங்களைப் படிக்கும்போது பயன்படுத்தும்போதே அதை அமைதியாக அகற்றும்.

தென்படும் அளவு

"மதிப்பு அலகுகள்" இலுள்ள உருள்பட்டையின் அளவைக் குறிப்பிடுகிறது. (உருள் மதிப்பு அதிகபட்சம்" கழித்தல் " (உருள் மதிப்பு குறைந்தபட்சம்")/ 2 மதிப்பானது பின்புலப் பகுதியின் அரைப் பகுதியைக் கொண்டிருக்கும் கட்டைவிரலில் விளையும்.

0 இல் அமைத்தால், கட்டைவிரலின் அகலம் அதன் உயரத்திற்குச் சமமாகும்.

தெரிவை மறை

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

தேதி வடிவூட்டல்

With date fields you can determine the format for the date readout.

note

அனைத்து வடிவூட்டுப் புலங்களும்( தேதி, நேரம், நாணயம், எண்ணியல்) நீங்கள் உள்ளீட்டை எவ்வாறு உள்ளீடீர்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் அதனை விட்டுப் போனவுடனே தானாகவே தேர்ந்த வடிவூட்டில் வடிவூட்டப்படுகின்றன.


நங்கூரம்

கட்டுப்பாடு நங்கூரமிடப்படும் இடத்தை வரையறுக்கிறது.

நாணய சின்னம்

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

நிரை உயரம்

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

நிலைப்படுத்தல்

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

நிலைமாற்று

தள்ளுப் பொத்தான் நிலைமாற்றிப் பொத்தானாக செயல்பட்டால் குறிப்பிடுகிறது. நீங்கள்நிலைமாற்றி ஐ "ஆம்" என அமைத்தால், "தேர்ந்த" , "தேராத" கட்டுப்பாட்டு நிலைகளை மாற்றலாம். இதை கட்டுப்பாடு குவியத்தில் இருக்கும்போது வெளிப்பட்டை ஐச் சொடுக்கியோ அழுத்தியோ செய்யலாம். "தேர்ந்த" நிலையிலுள்ள பொத்தான் :உள் அழுத்தம்" ஆகத் தோன்றுகிறது".

நேர வடிவூட்டம்

You can define the desired format for the time display.

நேரடி முகமூடி

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

நேரடி முகமூடியின் நீளம் எப்பொழுதும் தொகு முகமூடியின் நீளத்திற்கு ஒத்திருக்க வேண்டும். அப்படியில்லையென்றால்,தொகு முகமூடி வெட்டப்பட்டு அல்லது வெற்றிடங்களைத் தொகு முகமூடயின் நீளம் வரை நிரப்புகிறது


படவுரு அளவு

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

பதிவில் செயல்படுகிறது

தேர்ந்த வலம்வரல் பட்டை கட்டுப்பாட்டில் செயலைக் காட்டவோ மறைக்கவோ குறிப்பிடுகிறது. செயல் உருப்படிகள் பின்வருமாறு: பதிவைச் சேமி, செயல்நீக்கு, புது பதிவு, பதிவை அழி, புதுபிப்பு.

பதிவு குறி

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

பல தேர்வு

Allows you to select more than one item in a list box.

பாணி

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

பின்புல நிறம்

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

பெயர்

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

note

நீங்கள் பெருமத்துடன் பணி புரிந்தால், கட்டுப்பாட்டின் பெயர்கள் தனித்துவமாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.


ஒன்றாக செயல்படுகின்ற பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை குழுவாக்க, பெயர் பயன்படுகிறது. எ.கா: வானொலிப் பொத்தான்கள். இவ்வாறு செய்ய, குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரே பெயரை வழங்கவும்:ஒரே மாதிரி பெயர்களுடய கட்டுப்பாடுகள் ஒரு குழுவை உருவாக்கும். குழுவாகிய கட்டுப்பாடுகள்குழுப் பெட்டி ஐப் பயன்படுத்தி காட்சிரீதியாகக் குறித்துகாட்டப்பட முடியும்.

பெரிய மாற்றம்

சுருள்பட்டையிலுள்ள வழுக்கியிந் அடுத்து பயனர் சொடுக்கும்போது சேர்க்க அல்லது குறைக்க வேண்டிய மதிப்பைக் குறிப்பிடவும்.

மதிப்பு

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

மதிப்பு படி

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

முகமுடியைத் தொகு

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

சாத்தியமாகும் உள்ளீடு இடங்களைத் தொகு முகமூடியின் நீளம் வரையறுக்கிறது. தொகு முகமூடிக்குத் தொடர்பில்லாத வரியுருக்களைப் பயனர் உள்ளிட்டால், பயனர் புலத்திலிருந்து வெளியேறும்போது உள்ளீடு நிராகரிக்கபடுகிறது. தொகு முகமூடியை வரையறுக்க நீங்கள் பின்வரும் வரியுருக்களை உள்ளீட முடியும்:

வரியுரு

அர்த்தம்

L

உரை மாறிலி. இந்த இடத்தைத் தொகுக்க முடியாது. நேரடி முகமூடிக்கு தொடர்புடைய இடத்தில் வரியுரு காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

a

a-z மற்றும் A-Z வரியுருக்கள் உள்ளிடப்பட முடியும். மூலதன வரியுருக்கள் சிறிய எழுத்துக்குறி வரியுருக்களுக்கு மாற்றப்படவில்லை.

A

A-Z வரியுருக்கள் உள்ளிடப்பட முடியும். சிறியஎழுத்துக்குறி எழுத்து உள்ளிடப்பட்டால், அவை தானாகவே மூலதன எழுத்துக்களாக நிலைமாற்றப்படுகிறது.

c

a-z, A-Z, 0-9 ஆகிய வரியுருக்கள் உள்ளிடப்பட முடியும். மூலதன வரியுருக்கள் சிறிய எழுத்துக்குறிகளுக்கு நிலைமாற்ரப்படவில்லை.

C

A-Z, 0-9 வரியுருக்கள் உள்ளிடப்பட முடியும். சிறியஎழுத்துக்குறி எழுத்து உள்ளிடப்பட்டால், அவை தானாகவே மூலதன எழுத்துக்களாக நிலைமாற்றப்படுகிறது.

N

0-9 வரையிலான வரியுருக்கள் மட்டுமே உள்ளிடப்பட முடியும்.

x

அனைத்து அச்சிடக்கூடிய வரியுருக்களும் உள்ளிட்டப்பட முடியும்.

X

அச்சிடப்படக்கூடிய அனைத்து வரியுருக்களும் உள்ளிடப்பட முடியும். சிறியஎழுத்துக்குறி எழுத்து உள்ளிடப்பட்டால், அவை தானாகவே மூலதன எழுத்துக்களாக நிலைமாற்றப்படுகின்றன.


"__.__.2000" நேரடி முகமூடிக்கு, எ.கா,"NNLNNLLLLL" தொகு முகமூடியை வரையறு. இதனால், ஒரு தேதியை உள்ளிடும்போது பயனர் நான்கு இலக்கங்களை மட்டுமே உள்ளிட முடியும்.

முன்னிருப்பு உருள் மதிப்பு

Sets the default value for the scrollbar.

முன்னிருப்பு உரை

உரைப் பெட்டி அல்லது சேர்க்கைப் பெட்டிக்கான முன்னிருப்பு உரையை அமைக்கிறது.

முன்னிருப்பு தெரிவு

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

மீட்டமை வகை பொத்தானுக்கு, முன்னிருப்பு தெரிவு உள்ளீடானது பயனரால் மீட்டமை பொத்தான் செயலாக்கப்பட்டால், பட்டியல் பெட்டியின் நிலையை வரையறுக்கிறது.

ஒரு மதிப்பு பட்டியலைக் கொண்டிருக்கும் பட்டியல் பெட்டிக்காக நீங்கள் முன்னிருப்பு தெரிவு உரையாடலைத் திறக்க ... பொத்தானைச் சொடுக்க முடியும்.

முன்னிருப்புத் தெரிவு உரையாடலில், பட்டியல் பெட்டியைக் கொண்டிருக்கும் படிவத்தை நீங்கள் திறந்தபோது தேர்ந்தெடுத்தைப்போல நீங்கள் குறிக்க விரும்பும் உள்ளீடுகளைத் தேர்க.

முன்னிருப்பு தேதி

முன்னிருப்பு தேதியை அமைக்கிறது.

முன்னிருப்பு நிலை

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

மீட்டமை பொத்தானுக்கு, அப்பொத்தான் பயனரால் செயலாக்கப்பட்டால் நீங்கள் கட்டுப்பாட்டின் நிலையை வரையறுக்க முடியும்.

குழுவாக்கப்பட்ட தேர்வுப் புலங்களுக்கு, முன்னிருப்பு அமைவுகள் பொறுத்து அமையும் குழுவின் நிலையானது " முன்னிருப்பு நிலை" பண்பால் வரையறுக்கப்படுகிறது.

முன்னிருப்பு நேரம்

முன்னிருப்பு நேரத்தை அமைக்கிறது.

முன்னிருப்பு மதிப்பு

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

மீட்டமை வகை பொத்தானுக்கு, முன்னிருப்பு மதிப்பு உள்ளீடானது பயனரால் மீட்டமை பொத்தான் செயலாக்கப்பட்டால், பட்டியல் பெட்டியின் நிலையை வரையறுக்கிறது.

முன்னிருப்புப் பொத்தான்

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

ஆவணத்துக்கிடையேயான ஒற்றைப் பொத்தானுக்கு மட்டுமே இப்பண்பை அளிக்க வேண்டும்.


வலைப் பக்கம் படிவங்களைப் பயன்படுத்தும்போது, தேடும் முகமூடிகளில் நீங்கள் இந்தப் பண்பைக் காணலாம். இவை உரை புலம், அனுப்பு வகை பொத்தானைக் கொண்டிருக்கும் தொகு முகமூடிகளாகும். தேடும் சொல் உரை புலத்தில் உள்ளிடப்படுவதோடு, பொத்தான் செயலாக்கப்படுவதின் மூலம் தேடல் ஆரம்பமாகிறது. முன்னிருப்பு பொத்தானாக, பொத்தான் வரையறுக்கப்படுகிறது என்றாலும், தேடலை ஆரம்பிக்க, தேடும் சொல்லை உள்ளிட்ட பிறகு, உள்ளிடு ஐ அழுத்தவும்.

முன்னொட்டுச் சின்னம்

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

மூன்றுநிலை

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

note

HTML படிவங்களுக்கான இல்லை எனும் தரவுத்தளம் படிவங்களுக்கு மட்டுமே "மூந்நிலை" பண்பானது, வரையறுக்கப்படுகிறது.


வடிகட்டுதல்/வகைபிரித்தல்

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

வடிவமைப்பு

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

வரி எண்ணிக்கை

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

வரைவியல்

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

வலம்வரல்

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

வலம்வரல் பட்டை

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

வாசிக்க-மட்டும்

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

விளக்கச்சீட்டு

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

நீங்கள் ஒரு புது கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கும்போது, "பெயர்" பண்பில் முன்வரையறுத்த விவரமானது கட்டுப்பாட்டைப் பெயரிடுவதற்கு.முன்னிருப்பாகப் பயன்படுகிறது. விளக்கச்சீட்டானது, கட்டுப்பாட்டுப் புல பெயரையும் கட்டுப்பாட்டை எண்ணிடும் முழு எண்ணையும் கொண்டிருக்கிறது. (எ.கா, கட்டளை பொத்தான்1). "தலைப்பு" பண்பைக் கொண்டு , நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு இன்னொரு விவரத்தை அளிக்கலாம். இதனால், கட்டுப்பாட்டின் செயலாற்றியை விளக்கச்சீட்டு பிரதிபலிக்கிறது. பயனருக்குத் தென்படும் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளிப்படுத்தும் விளக்கச்சீட்டை அளிப்பதற்கு இந்த உள்ளீட்டை மாற்றவும்.

பல- வரி தலைப்பை உருவாக்க, அம்பு பொத்தானைப் பயன்படுத்தி சேர்க்கைப் பெட்டியைத் திறக்கவும். நீங்கள் Shift++உள்ளிடு.ஐ அழுத்தி நீங்கள் வரி முறிப்பை உள்ளிட முடியும்.

note

பயனருக்குத் தென்படும் முகப்பிலுள்ள படிவ தனிமத்தை பெயரிவதற்காக மட்டுமே "தலைப்பு" பண்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் பெருமங்களுடன் செயல்பட்டால், ஒரு கட்டுப்பாடு எப்போதுமே "பெயர்" பண்பின் வழியாக குறிப்பிடுவதை அதன் இயக்க நேரத்தில் கவனிக்கவும்.


விளக்கச்சீட்டுப் புலம்

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

விளக்கச்சீட்டின் ஒரு வரியுருவை நினவூட்டலாக வரையறுக்க, விளக்கச்சீட்டில் வரியுருவின் முன்னே ஓர் அலைக்குறி (~) வரியுருவை நுழை. இதன் மூலம், விசைப்பலகையிலுள்ள வரியுருவை அழுத்தி பயனர் இந்தக் கட்டுப்பாட்டை அணுகலாம்.

வானொலிப் பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தும்போது, குழுச் சட்டகத்தின் உரையை மட்டுமே விளக்கச்சீட்டுப் புலமாகப் பயன்படுத்த முடியும். இவ்வுரையானது ஒரே குழுவின் அனைத்து வானொலிப் பொத்தான்களுக்கும் செயல்படுகிறது.

நீங்கள் உரைப் புலத்திற்கு அடுத்துள்ள ... இல் சொடுக்கினால், விளக்கச்சீட்டுப் புலத் தெரிவு உரையாடலைப் பார்க்கலாம். பட்டியலிலிருந்து ஒரு விளக்கச்சீட்டைத் தேர்க.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Please support us!