தேதி புலங்களுக்கான சிறப்பு துப்புகள்

நீங்கள் இரு இலக்கங்களைக் கொண்டு ஆண்டை உள்ளிடும்போது, தொடர்புடைய நான்கு இலக்க மதிப்பு - LibreOffice - பொதுl இலுள்ள அமைவுகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.எ.கா, 1935 என்பது தாழ்ந்த வரம்பு மதிப்பாக அமைத்து, நீங்கள் 34 ஐத் தேதி மதிப்பாக உள்ளிட்டால், முடிவானது 1934 பதிலாக 2034 ஆக அமையும்.

முன்- அமை எல்லை மதிப்பு ஒவ்வொரு ஆவணத்திற்கும் சேமிக்கப்படும்.

In LibreOffice, years are indicated by four digits, so that the difference between 1/1/99 and 1/1/01 is two years. This Year (two digits) setting allows the user to define the years in which two-digit dates are added to 2000. To illustrate, if you specify a date of 1/1/30 or later, the entry "1/1/20" is recognized as 1/1/2020 instead of 1/1/1920.

Please support us!