இரட்டை (வரி)

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


படவுரு

வரி இடைவெளி: 2

Please support us!