1.5 வரிகள்

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


படவுரு

வரி இடைவெளி: 1.5

Please support us!