ஒற்றை வரி

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


படவுரு

வரி இடைவெளி: 1

Please support us!