ஒற்றை வரி

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


படவுரு

வரி இடைவெளி: 1

Please support us!