கருவிப்பட்டைகள்

Shows or hides the Tools bar.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

நுழை

சட்டகங்கள், வரைவியல்கள், அட்டவணைகள், மற்ற பொருள்கள் போன்றவற்றை நுழைப்பதற்கான பல செயாலாற்றிகளைக் கரிவிப்பட்டைகள் கொண்டுள்ளன.

Direct Cursor Mode

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

Images and Charts

If the Images and Charts icon on the Tools bar is activated, no graphics are displayed - only empty frames as placeholders.

வலைத் தளக்கோலம்

வலை உலாவியில் பார்வையிடப்படுவதைபோல ஆவணம் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் HTML ஆவணங்களை உருவாக்கும்போது இது பயனாகிறது.

Please support us!