நகலெடு

தெரிவை ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

Note Icon

நீங்கள் நகலெடுக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும், ஒட்டுப்பலகையின் ஏற்கனவே உள்ள உள்ளடக்கங்கள் மேலெழுதப்படுகின்றன.


இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Please support us!