வெட்டு

தெரிவுகளை அகற்றுவதோடு ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!