அனைத்தையும் சேமி

அனைத்து மாற்றியமைத்த LibreOffice ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Save All.


If you are saving a new file or a copy of a read-only file, the Save As dialog appears.

Please support us!