முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்குக

Creates a master document from the current Writer document. A new sub-document is created at each occurrence of a chosen paragraph style or outline level in the source document.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Send - Create Master Document.


The Navigator appears after you create a master document. To edit a sub-document, double-click the name of a sub-document in the Navigator.

கோப்பு பெயர்

கோப்புக்கான கோப்பு பெயரையோ பாதையையோ உள்ளிடுஉள்ளிடு. நீங்கள் URL ஐயும் உள்ளிடலாம்.

ஆல் பிரிக்கப்பட்டது

Select the paragraph style or outline level that you want to use to separate the source document into sub-documents. By default a new document is created for every outline level 1.

கோப்பு வகை

நீங்கள் சேமிக்கின்ற ஆவணத்தின் வடிவூட்டைத் தேர்க.காட்சிப் பரப்பில் இந்த வகை ஆவணங்கள் மட்டுமே காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. கோப்பு வகைகள் வடிகட்டிகளை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் தகவலில்காட்சியளிக்கப்படுகின்றன.

சேமி

கோப்பை சேமிக்கிறது.

Please support us!