அச்சிடு

நடப்பு ஆவணம், தெரிவு அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்ட பக்கங்களை அச்சிடுக. நடப்பு ஆவணத்திற்கான அச்சிடும் தேர்வுகளை நீங்கள் அமைக்கலாம்அச்சிடும் தேர்வுகள் அச்சுப்பொறிக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் கட்டத்த்திற்கேற்ப பலவகைப்படலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Print.

+P

On the Standard bar, click

படவுரு

கோப்பை நேரடியாக அச்சிடு


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

உங்கள் ஆவணத்தை எவ்வாறு அச்சிடுவது என நீங்கள் அறிய விரும்பினால், பின்வரும் ஏதேனும் தொடுப்புகளைச் சொடுக்குக.

Printing text documents:

சிற்றேடை அச்சிடல்

அச்சிடும் முன் ஒரு பக்கத்தை முன்னோட்டமிடுதல்

ஒரு தாளில் பன்மடங்கு பக்கங்களை அச்சிடுதல்

Printing in Reverse Order

Selecting Printer Paper Trays

Printing spreadsheets:

தாளில் அச்சு வீச்சுளை வரையறுத்தல்

Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

Printing Sheets in Landscape Format

Printing Rows or Columns on Every Page

Printing presentations:

Printing Presentations

Printing a Slide to Fit a Paper Size

General printing:

Printing faster with Reduced Data

Printing in Black and White

Selecting the Maximum Printable Area on a Page

Note Icon

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


Note Icon

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


முன்னோட்டம்

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

பொது

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

LibreOffice ரைட்டர்/ கல்க் / இம்பிரெஸ் / வரை / மேத்

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

பக்கத் தளக்கோலம்

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

சில ஆவண வகைகளுக்கு, நீங்கள் ஒரு சிற்றேட்டை அச்சிட தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

சிற்றேடை அச்சிடல்

More Options

In the More Options window you can set some additional options for the current print job.

Please support us!