வார்ப்புருவாகச் சேமி

நடப்பு ஆவணத்தை வார்ப்புருவாகச் சேமி

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Templates - Save as Template.


Enter Template Name

வார்ப்புருவுக்கான ஒரு பெயரை உள்ளிடவும்.

Select Template Category

புது வார்ப்புருவைச் சேமிப்பதில் ஒரு பகுப்பைத் தேர்க.

முன்னிருப்பு வார்ப்புருவாக அமை

புது வார்ப்புரு முன்னிருப்பு வார்ப்புருவாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

note

Templates added with this command appear automatically in the Template Manager. You can also use the Template Manager to import templates. Both methods are recommended for adding templates.


Please support us!