புள்ளியியல்

நடப்புக் கோப்புக்கான புள்ளியியலைக் காட்டுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Properties - Statistics tab.


பக்கங்கள்:

கோப்பிலுள்ள பக்கங்களின் எண்ணிக்கை

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.

Please support us!