பொது

நடப்பு ஆவணத்தின் அடிப்படை தகவலைக் கொண்டுள்ளது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Properties - General tab.


கோப்பு

கோப்பின் பெயரைக் காட்சியளிக்கிறது.

Type

நடப்பு ஆவணத்திற்கான கோப்பு வகையைக் காட்சியளிக்கிறது.

Location

கோப்பு சேர்த்துவைக்கப்பட்டுள்ள கோப்பகத்தின் பெயரையும் பாதையையும் காட்சியளிக்கிறது.

Size

பைட்ஸில் நடப்பு ஆவணத்தின் அளவைக் காட்சியளிக்கிறது.

Created

கோப்பு முதலில் சேமிக்கப்படும்போது தேதி, நேரம், ஆசிரியர் போன்றவற்றை காட்சியளிக்கிறது.

Modified

தேதி, நேரம், ஆசிரியர் போன்றவற்றை கோப்பு இறுதியாக சேமிக்கப்படும்போது LibreOffice கோப்பு வடிவூட்டத்தில் காட்சியளிக்கிறது.

Template

கோப்பை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட வார்ப்புருவைக் காட்சியளிக்கிறது.

Digitally signed

இறுதியாக ஒப்பமிட்ட நேரம் மற்றும் தேதியையும் அதேபோல ஆவணத்தை ஒப்பமிட்ட ஆசிரியரின் பெயரையும் காட்சியளிக்கிறது.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

கோப்பு கடைசியாக அச்சிடப்பட்ட தேதி, நேரம், ஆசிரியர் போன்றவற்றைக் காட்சியளிக்கிறது.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

கோப்பு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து தொகுத்தலுக்காகத் திறக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தின் தொகையைக் காட்சியளிக்கிறது. நீங்கள் கோப்ப்பபைச் சேமிக்கும்போது தொகுத்தல் நேரம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

Revision number

கோப்பு எத்தனை முறை சேமிக்கப்பட்டது எனும் எண்ணிக்கையைக் காட்சியளிக்கிறது.

பயனர் தரவை செயற்படுத்து

கோப்புடன் பயனரின் முழுப்பெயரைச் சேமிக்கிறது. - LibreOffice - பயனர் தரவுஐத் தேர்த்தெடுப்பதின் மூலம் நீங்கள் பெயரைத் தொகுக்க முடியும்.

பண்புகளை மீட்டமை

தொகுத்தல் நேரத்தை சுழியத்திற்கும், நடப்புத் தேதி மற்றும் நேரத்தின் உருவாக்கம், பதிப்பு எண்ணை 1 க்கும் மீட்டமைக்கிறது. மாற்றியமைத்தல், அச்சிடுதல் ஆகியவற்றிற்கான தேதிகளும் அழிக்கப்படுகின்றன.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview in PNG format inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Preferred resolution for images

Check this box to select the preferred image resolution in points per inch, which is used as default when an image is inserted into a Writer, Impress or a Draw document and resize it according to the value in the list box.

Please support us!