Properties

நடப்புக் கோப்புக்கான பண்புகளைக் காட்சியளிக்கிறது, சொல்லின் எண்ணிக்கை , கோப்பு உருவாக்கப்பட்ட தேதி போன்ற புள்ளியியல் உட்ப.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Properties.


பின்வரும் கீற்று பக்கங்களை பண்புகள் உரையாடல் கொண்டிருக்கிறது:

பொது

நடப்பு ஆவணத்தின் அடிப்படை தகவலைக் கொண்டுள்ளது.

விவரம்

ஆவணத்தின் விவரமான தகவலைக் கொண்டிருக்கிறது.

தனிப்பயன் பண்புகள்

உங்கள் ஆவணத்திற்கு நீங்கள் தனிப்பயன் தகவல் புலத்தை ஒதுக்க அனுமதிக்கிறது.

பாதுகாப்பு

நடப்பு ஆவணத்திற்கான கடவுச்சொல் தேர்வுகளை அமைக்கிறது.

எழுத்துரு

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Note Icon

கோப்பினை அணுகும் உங்களின் உரிமைகளின் அடிப்படையில், பண்புகள் உரையாடலிலுள்ள அனைத்து கீற்றுகளையும் பார்க்க முடியாமல் ஆகலாம்.


Please support us!