ஆகச் சேமி...

Export the document in PDF or EPUB formats.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Export As... .


Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

PDF ஆக நேரடியாக ஏற்றுமதிசெய்

உங்களின் முன்னிருப்பு PDF அமைவுகளைக் கொண்டு ஆவணம் முழுவதையும் ஏற்றுமதி செய்க.

Export as EPUB

Export the current file to EPUB.

EPUB is standard for electronic book files with the extension .epub that can be downloaded and read on devices like smartphones, tablets, computers, or e-readers.

PDF ஆக நேரடியாக ஏற்றுமதிசெய்

உங்களின் முன்னிருப்பு EPUB அமைவுகளைக் கொண்டு ஆவணம் முழுவதையும் ஏற்றுமதி செய்க.

Please support us!