ஏற்றுமதி

நீங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வேறு பெயருடனும் வடிவூட்டலுடனும் நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Export.


The following sections describe the LibreOffice Export dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice - General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

ஒரு மட்டம் மேலே

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#levelup not found).

புது அடைவவை உருவாக்கு

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#createdir not found).

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#places not found).

காட்சி பரப்பு

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#fileview not found).

கோப்பு பெயர்

கோப்புக்கான கோப்பு பெயரையோ பாதையையோ உள்ளிடுஉள்ளிடு. நீங்கள் URL ஐயும் உள்ளிடலாம்.

கோப்பு வகை

நீங்கள் சேமிக்கின்ற ஆவணத்தின் வடிவூட்டைத் தேர்க.காட்சிப் பரப்பில் இந்த வகை ஆவணங்கள் மட்டுமே காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. கோப்பு வகைகள் வடிகட்டிகளை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் தகவலில்காட்சியளிக்கப்படுகின்றன.

ஏற்றுமதிசெய்

கோப்பை சேமிக்கிறது.

Please support us!