நகலைச் சேமி

Saves a copy of the actual document with another name or location.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Save a Copy.


நடப்பு கோப்பின் அதே உள்ளடக்கங்களுடன் வேறொரு கோப்பை உருவாக்குகிறது. நடப்பு கோப்பானது தொகுப்பற்கு திறந்தே உள்ளது.

Please support us!