நகலைச் சேமி

Saves a copy of the actual document with another name or location.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose File - Save a Copy.

From the tabbed interface:

Choose File, long click on Save then choose Save a Copy.

From toolbars:

Icon Save a Copy

Save a Copy


நடப்பு கோப்பின் அதே உள்ளடக்கங்களுடன் வேறொரு கோப்பை உருவாக்குகிறது. நடப்பு கோப்பானது தொகுப்பற்கு திறந்தே உள்ளது.

File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

File name

கோப்புக்கான கோப்பு பெயரையோ பாதையையோ உள்ளிடுஉள்ளிடு. நீங்கள் URL ஐயும் உள்ளிடலாம்.

File type

நீங்கள் சேமிக்கின்ற ஆவணத்தின் வடிவூட்டைத் தேர்க.காட்சிப் பரப்பில் இந்த வகை ஆவணங்கள் மட்டுமே காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. கோப்பு வகைகள் வடிகட்டிகளை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் தகவலில்காட்சியளிக்கப்படுகின்றன.

Save with password

ஒரு பயனர் கோப்பைத் திறப்பதற்கு முன் உள்ளிடப்படவேண்டியகடவுச்சொல் உடன் கோப்பைப் பாதுகாக்கிறது

note

LibreOffice XML- அடிபடையிலான வடிவூட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் ஆவணங்கள் மட்டுமே ஒரு கடவுச்சொல்லுடன் சேமிக்கப்பட முடியும்.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Save

கோப்பை சேமிக்கிறது.

Please support us!