தொலையைச் சேமி...

தொலைக் கோப்பு சேவையகங்களிலுள்ள ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Save Remote... .

Long-click on the Save icon and select Save Remote File... .

Icon Save

சேமி


தொலைக் கோப்பு சேவையகம் என்பது ஆவணங்களை வெளியேற்றுவது,உள்நுழைப்பது, பதிப்பு கட்டுப்பாடுகள், காப்புநகல்கள் இன்றியும் இல்லாமலும் சேர்த்துவைக்கிறது.

Please support us!