சேமி

நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Icon Save

சேமி


Note Icon

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!