பாதையைத் தேர்க

கோப்புப் பாதைகளை அமைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


தேர்க

சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பாதையைத் தேர்கிறது.

பாதை:

பட்டியலிலிருந்து பாதையை உள்ளிடுக அல்லது தேர்க.

Please support us!