திற

உள்ளமை அல்லது தொலைகோப்பைத் திறக்கிறது அல்லது ஒன்றை இறக்குமதி செய்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Open.

+O

On the Standard bar, click

படவுரு

கோப்பைத் திற


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Open command.

Note Icon

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


காட்சி பரப்பு

நீங்கள் இருக்கும் அடைவிலுள்ள அடைவுகளையும் கோபுகளையும் காட்சியளிக்கிறது. ஒரு கோப்பைத் திறக்க, கோப்பைத் தேர்க, பிறகு திற ஐச் சொடுக்குக.

Tip Icon

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

கோப்பின் பெயர்

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

பதிப்பு

தேர்ந்த ஆவணங்களின் பன்மடங்கு பதிப்புகள் இருந்தால், நீங்கள் திறக்கவிருக்கும் பதிப்பைத் தேர்க. நீங்கள் கோப்பு - பதிப்புகள் ஐத் தேர்வதன்வழி ஆவணங்களின் பன்மடங்கு பதிப்புகளைச் சேமிக்கவும் ஒழுங்கமைக்கவும் முடியும். ஆவணங்களின் பதிப்புகள் வாசிக்கமட்டும் முறையில் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்பு வகை

நீங்கள் திறக்கவிரும்பும் கோப்பைத் தேர்க, அல்லது கோப்புறையிலுள்ள அனைத்துக் கோப்புகளின் பட்டியல்களையும் காட்சியளிக்க அனைத்துக் கோப்புகள்(*) ஐத் தேர்க.

திற

தேர்ந்த ஆவணம்(கள்) ஐத் திறக்கிறது.

நுழை

நீங்கள் நுழை - ஆவணம் ஐத் தேர்தெடுப்பதன் வழி உரையாடலைத் திறந்தால், திற பொத்தான் நுழை எனப் பெயரிடப்படுகிறது. இடஞ்சுட்டியுன் நிலையில் நடப்பு ஆவணத்திற்குள் தேர்ந்த ஆவணங்களை நுழைக்கிறது.

வாசிக்க-மட்டும்

கோப்பை வாசிக்கமட்டும் முறையில் திறக்கிறது.

வார்ப்புருக்களுடன் ஆவணங்களைத் திறத்தல்

LibreOffice recognizes templates that are located in any folder from the following list:

Note Icon

When you use File - Templates - Save as Template to save a template, the template will be stored in your user template folder. When you open a document that is based on such a template, the document will be checked for a changed template as described below. The template is associated with the document, it may be called a "sticky template".


Note Icon

When you use File - Save As and select a template filter to save a template at any other folder that is not in the list, then the documents based on that template will not be checked.


(மேலே வரையறுக்கப்பட்டதுபோல) "ஒட்டும் வார்ப்புரு" இலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒர் ஆவணத்தை நீங்கள் திறக்கும்போது, LibreOffice இறுதியாக ஆவணம் திறந்ததிலிருந்து வார்ப்புரு மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தால் அதனைப் பார்க்க சோதிக்கிறது. காட்டப்படுகின்ற ஓர் உரையாடலை வார்ப்ப்புரு மாற்றியிருந்தால், அங்கு நீங்கள் ஆவணத்திற்குச் செயற்படுத்துவதற்கான பாணிகளை நீங்கள் தேர முடியும்.

வார்ப்புருவிலிருந்து ஆவணத்திற்குப் புது பாணிகளைச் செயல்படுத்த, பாணிகளைப் புதுப்பி ஐச் சொடுக்குக.

ஆவணத்தில் நடப்பில்பயன்படுத்துகின்ற பானிகளைத் தக்க வைத்து கொள்ள பழைய பாணிகளை வைத்துக்கொள் ஐச் சொடுக்குக.

உரையாடலில் காணாத ஒரு வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தி ஒர் ஆவணம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், ஒர் உரையாடல் அடுத்த முறை ஆவணம் திறக்கப்படும்போது எவ்வாறு தொடர்ந்து செயல்படுவதென உங்களிடம் கேட்கிறது.

ஆவணத்திற்கும் காணாத வார்ப்புருவிற்கும் உள்ள தொடுப்பை முறிக்க, இல்லை ஐச் சொடுக்குக, இல்லையெனில் LibreOffice ஆனது நீங்கள் அடுத்த முறை திறக்கும் ஆவணத்திற்கான வார்ப்புருவைக் காணும்.

Please support us!