வணிகம்

'வணிக அட்டை', பணி' பகுப்புலிருந்து தளக்கோலத்தைப் பயன்படுத்தும் வணிக அட்டைகளுக்கான தொடர்பு தகவலைக் கொண்டிருக்கிறது. வணிக அட்டைத் தளக்கோலங்கள் வணிக அட்டைகள் கீற்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகினறன.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - New - Business Cards - Business tab.


வணிகத் தரவு

உங்கள் வணிக அட்டையில் நீங்கள் உள்ளடக்கவிரும்பும் தொடர்பு தகவலை உள்ளிடுக.

Note Icon

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


நிறுவனம்

Type the name of your company in this field.

நிறுவனம் 2ஆம் வரி

நிறுவனத்தின் கூடுதல் விவரங்களை உள்ளிடுக.

சொலவம்

உங்கள் நிறுவனத்தின் சொலவத்தை உள்ளிடுக.

தெரு

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

நகரம்

Type the city where you live.

Country

Type your country.

மாநிலம்

Type your state.

இடம்

Type your position in the company in this field.

பேசி

உங்கள் வணிக பேசி எண்ணை உள்ளிடுக.

கைபேசி

உங்கள் கைபேசியின் எண்ணை உள்ளிடுக.

தொலைநகலி

Type your fax number in this field.

அகப்பக்கம்

உஙகள் நிறுவன இணைய அகப்பக்கத்தின் முகவரியை உள்ளிடுக.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!