வணிக அட்டைகள்

உங்கள் வணிக அட்டைகளின் தோற்றத்தினை வரையறுக்கவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


உள்ளடக்கம்

உங்களின் வணிக அட்டைக்கு ஒரு வடிவமைத் தளக்கோலத்தை தேர்க.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

தானிஉரை - பிரிவு

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.

Please support us!