தேர்வுகள்

உரை ஒருகாலங்காட்டல், அச்சுப்பொறி அமைவுகள் உட்பட உங்களின் விளக்கச்சீட்டுகளுக்கோ வணிக அட்டைகளுக்கோ கூடுதல் தேர்வுகளை அமைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


பக்கம் முழுதும்

விளக்கச்சீட்டுகள் அல்லது வணிக அட்டைகளின் முழுப்பக்கத்தை உருவாக்குகிறது.

ஒற்றை விளக்கச்சீட்டு

பக்கத்தில் ஒற்றை விளக்கச்சீட்டையோ வணிக அட்டையையோ அச்சிடுகிறது.

நிரல்

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

நிரை

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

உள்ளடக்கங்களை ஒருகாலங்காட்டலாக்குக

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

விளக்கச்சீட்டுகளை ஒத்திசை

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

பக்கத்தில் எஞ்சியிருக்கும் விளக்கச்சீட்டுகள் அல்லது வணிக அட்டைகளுக்கு மேல் இடது விளக்கச்சீட்டுகள் அல்லது வணிக அட்டைகளின் உள்ளடக்கங்களை நகலெடுக்கிறது.

அச்சுப்பொறி

தற்போது தேர்ந்த அச்சுப்பொறியின் பெயரைக் காட்சியளிக்கிறது.

அமைப்பு

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!