விளக்கச்சீட்டுகள்

விளக்கச்சீட்டின் உரையைக் குறிப்பிட்டுவிட்டு விளக்கச்சீட்டுக்கான காதிக அளவைத் தேர்க.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


உள்ளெழுத்து

விளக்கச்சீட்டுகளில் தென்பட நீங்கள் வேண்டும் உரையை நுழை அல்லது உள்ளிடுக.

விளக்கச்சீட்டு உரை

விளக்கச்சீட்டில் தேன்பட நீங்கள் வேண்டும் உரையை உள்ளிடுக. ஒரு தரவுத்தளப் புலத்தையும் நீங்கள் நுழைக்கலாம்.

முகவரி

உங்கள் திரும்பும் முகவரியுடனான ஒரு விளக்கச்சீட்டை உருவாக்குகிறது. தற்போது விளக்கச்சீட்டு உரை பெட்டியில் உள்ள உரை மேலேழுதப்படும்.

Note Icon

உங்களின் திருப்பும் முகவரியை மாற்ற, - LibreOffice ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதுடன், பிறகு பயனர் தரவு கீற்றில் சொடுக்குக.


தரவுத்தளம்

Select the database that you want to use as the data source for your label.

அட்டவணை

உங்கள் விளக்கச்சீட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் புலங்களைக் கொண்ட அட்டவணையைத் தேர்க.

தரவுத்தளப் புலம்

உங்களுக்கு வேண்டிய தரவுத்தளத்தைத் தேர்ந்து, பிறகு புலத்தை விளக்கச்சீட்டு உரை பெட்டியில் நுழைக்க இப்பெட்டியின் இடதாக அம்பைச் சொடுக்கவும்.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

வடிவூட்டு

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

தொடர்ச்சியாக

விளக்கச்சீட்டுகளைத் தொடர்ச்சியான தாளில் அச்சிடுகிறது.

தாள்

விளக்கச்சீட்டுகளைத் தனிப்பட்ட தாள்களில் அச்சிடுகிறது.

தர அடையாளம்

நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் தாளின் சுட்டுக் குறியைத் தேர்க. ஒவ்வொரு சுட்டுக் குறியும் அதன் சொந்த அளவு வடிவூட்டுகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

வகை

நீங்கள் பயன்படுத்தவிரும்பும் அளவு வடிவூட்டைத் தேர்க. கிடைக்கப்பெறும் வடிவூட்டுகள் யாவும் நீங்கள் சுட்டுக் குறி பட்டியலில் தேர்ந்த சுட்டுக் குறியைச் சார்ந்தவையாகும். நீங்கள் தனிப்பயன் விளக்கச்சீட்டு வடிவூட்டைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், [பயனர்] ஐத் தேர்ந்து, பிறகு வடிவூட்டத்தை வரையறுக்க வடிவூட்டு கீற்றைச் சொடுக்குக.

தகவல்

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Please support us!