புதிய

ஒரு புதிய LibreOffice ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose File - New.

From the tabbed interface:

Choose File - New.

On the top right menu (☰), choose New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

ஒரு வார்ப்புரு என்பது ஓர் ஆவணத்திற்கான வடிவமைப்புப் பாணிகளான வடிவூட்டல் பாணிகள், பின்புலங்கள், சட்டகங்கள், வரைவியல்கள், புலங்கள், பக்கத் தளக்கோலம், உரை ஆகியவைவற்றைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கோப்பாகும்.

படவுரு

பெயர்

செயலாற்றி

Icon Text Document

உரை ஆவணம்

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

விரிதாள்

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

வழங்கல்

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

சித்திரம்

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

சூத்திரம்

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

தரவுத்தளம்

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

HTML ஆவணம்

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

XML படிவ ஆவணம்

Creates a XForms document.

Icon Labels

விளக்கச்சீட்டுகள்

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

வணிக அட்டைகள்

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

முதன்மை ஆவணம்

Creates a master document.

Icon Templates

வார்ப்புருகள்

Creates a document using an existing template.


Please support us!