புதிய

ஒரு புதிய LibreOffice ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

புதிய

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

ஒரு வார்ப்புரு என்பது ஓர் ஆவணத்திற்கான வடிவமைப்புப் பாணிகளான வடிவூட்டல் பாணிகள், பின்புலங்கள், சட்டகங்கள், வரைவியல்கள், புலங்கள், பக்கத் தளக்கோலம், உரை ஆகியவைவற்றைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கோப்பாகும்.

படவுரு

பெயர்

செயலாற்றி

படவுரு

உரை ஆவணம்

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

படவுரு

விரிதாள்

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

படவுரு

வழங்கல்

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

படவுரு

சித்திரம்

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

படவுரு

தரவுத்தளம்

Opens the Database Wizard to create a database file.

படவுரு

HTML ஆவணம்

ஒரு புதிய HTML ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

படவுரு

XML படிவ ஆவணம்

ஒரு புதிய XForms ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

படவுரு

முதன்மை ஆவணம்

ஒரு புதிய முதன்மை ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

படவுரு

சூத்திரம்

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

படவுரு

விளக்கச்சீட்டுகள்

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

படவுரு

வணிக அட்டைகள்

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

படவுரு

வார்ப்புருகள்

உள்ள ஒரு வார்ப்புருவிலிருந்து ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவாக்கும்.


Please support us!