பட்டியை நுழை

Choose Insert - Comment.

Key +C.

Choose Insert - Media - Scan.

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

படவுரு

சிறப்பு வரியுரு

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video.

ஒலிதம் அல்லது காணொளி

Choose Insert - Object.

Choose Insert - Object - OLE Object.

On the Insert bar, click

படவுரு

OLE பொருள்

Choose Insert - Object - Formula.

On the Insert bar, click

படவுரு

சூத்திரம்

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart .

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Insert - Object - Chart.

On the Insert bar, click

படவுரு

விளக்கப்படம்

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

படவுரு

Image

Choose Insert - Floating Frame.

On the Insert bar, click

படவுரு

மிதக்கும் சட்டகம்

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.

படவுரு

எழுத்து வேலை காட்சியகம்

படவுரு

அடிப்படை வடிவங்கள்

படவுரு

குறியீட்டு வடிவங்கள்

படவுரு

தொகுதி அம்புக்குறிகள்

படவுரு

பாய்வு நிரல்படங்கள்

படவுரு

Callouts

படவுரு

விண்மீன்கள்

Please support us!