பட்டியை நுழை

Choose Insert - Comment.

Key +C.

Choose Insert - Media - Scan.

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

படவுரு

சிறப்பு வரியுரு

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video.

ஒலிதம் அல்லது காணொளி

Choose Insert - Object.

Choose Insert - Object - OLE Object.

On the Insert bar, click

படவுரு

OLE பொருள்

Choose Insert - Object - Formula.

On the Insert bar, click

படவுரு

சூத்திரம்

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart .

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Insert - Object - Chart.

On the Insert bar, click

படவுரு

விளக்கப்படம்

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

படவுரு

Image

On the Insert bar, click

Icon

மிதக்கும் சட்டகம்

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

எழுத்து வேலை காட்சியகம்

Choose Insert - Fontwork

படவுரு

அடிப்படை வடிவங்கள்

Icon Symbol Shapes

குறியீட்டு வடிவங்கள்

படவுரு

தொகுதி அம்புக்குறிகள்

படவுரு

பாய்வு நிரல்படங்கள்

படவுரு

Callouts

படவுரு

விண்மீன்கள்

Choose Insert - Signature Line

Please support us!