இக்கட்டளையை அணுக...

Open file with example:

படவுரு

Font Color

படவுரு

வரி இடைவெளி: 1

படவுரு

வரி இடைவெளி: 1.5

படவுரு

வரி இடைவெளி: 2

படவுரு

மேலெழுத்து

படவுரு

கீழெழுத்து

படவுரு

வரியின் பாணி

படவுரு

வரியின் நிறம்

படவுரு

வரியின் அகலம்

படவுரு

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

படவுரு

மேலே சீரமை

படவுரு

கீழ் சீரமை

படவுரு

செங்குத்தாக நடுவைச் சீரமை

படவுரு

Apply

படவுரு

Cancel

படவுரு

ஒரு மட்டம் மேலே

படவுரு

புதிய கோப்பகத்தை உருவாக்கு

படவுரு

ஒரு மட்டம் மேலே

படவுரு

புது அடைவை உருவாக்கு

படவுரு

முந்தைய கருத்துரைக்குச் செல்

படவுரு

அடுத்த கருத்துரைக்குச் செல்

படவுரு

கோப்பைத் திற

படவுரு

இவ்வாறு சேமி

படவுரு

PDF ஆக நேரடியாக ஏற்றுமதிசெய்

Please support us!