இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

From the context menu:

From the sheet navigation bar:

From the tabbed interface:

From toolbars:

From the keyboard:

From the start center:

From the status bar:

From the sidebar:

Open file with example:

Icon Font Color

Font Color

Icon Line spacing: 1

வரி இடைவெளி: 1

Icon Line spacing: 1.5

வரி இடைவெளி: 1.5

Icon Line spacing: 2

வரி இடைவெளி: 2

Icon Superscript

மேலெழுத்து

Icon Subscript

கீழெழுத்து

Icon Line Style

வரியின் பாணி

Icon Line Color

வரியின் நிறம்

Icon Line Thickness

Line Thickness

Icon Area Style / Filling

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

Icon Align Top

மேலே சீரமை

Icon Align Bottom

கீழ் சீரமை

Icon Align Center Vertically

செங்குத்தாக நடுவைச் சீரமை

Icon Apply

Apply

Icon Cancel

Cancel

Icon Up One Level

ஒரு மட்டம் மேலே

Icon Create New Directory

புதிய கோப்பகத்தை உருவாக்கு

Icon Up One Level

ஒரு மட்டம் மேலே

Icon Create New Folder

புது அடைவை உருவாக்கு

Icon Go to the previous comment

முந்தைய கருத்துரைக்குச் செல்

Icon Go to the next comment

அடுத்த கருத்துரைக்குச் செல்

Icon Open File

கோப்பைத் திற

Icon Flip Vertically

Flip Vertically

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Display Grid.

From toolbars:

Icon Display Grid

Display Grid

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Icon Save As

இவ்வாறு சேமி

Icon Export Directly as PDF

PDF ஆக நேரடியாக ஏற்றுமதிசெய்

Please support us!