அடிக்கடி பயனாகும் பொத்தான்கள்

Help

Click the Help button to open the help page associated with the currently open dialog.

ரத்து

ரத்து ஐச் சொடுக்கினால் ஒரு உரையாடலில் செய்த எந்த மாற்றத்தையும் சேமிக்காமல் மூடிவிடும்.

முடிவு

எல்லா மாற்றங்களையும் செயலாக்கிவிட்டு வழிகாட்டியை முடும்.

கருவிப்பட்டைகள்

By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the Close Window icon. Make the toolbar visible again by choosing View - Toolbars - (toolbar name).

சுழல் பொத்தான்

  1. படிவக் கட்டுப்பாடுகளில், ஒரு சுழற்பொத்தான் என்பது எண்மியப் புலம், நாணயப் புலம், தேதி புலம் அல்லது நேரப் புலம் போன்றவற்றின் பண்பாகும். "சுழற்பொத்தான்" பண்பானது செயல்படுத்தப்பட்டால், எதிர் திசைகளைக் காட்டும் அம்புகளைக்கொண்ட ஓர் இணை குறியீட்டை செங்குத்தாகவோ கிடைமட்டமாகவோ காட்சியளிக்கிறது.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

நிலைமாற்று

நீங்கள் இந்த உரையாடலின்வழி மேலனுப்பைச் சொடுக்கினால், இந்தப் பொத்தான்அடுத்து ஐ அழைக்கிறது. கடைசி பக்கத்தில் பொத்தான் நிலைமாற்று பெயரைக் கொண்டுள்ளது. பின்னர்,பொத்தானைச் சொடுக்குதலில் நிலைமாற்றம் ஏற்படுகிறது.

சூழல் பட்டி

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

அழி

உறுதியளிப்புக்குப் பின்னரான தனிமங்களையோ தேர்ந்த தனிமத்தையோ அழிக்கிறது.

அழி

தேர்ந்த தனிமத்தையோ உறுதிப்படுத்தல் அவசியமில்லாத தனிமங்களையோ அழிக்கிறது.

மெட்ரிக்

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

மூடு

உரையாடலை மூடிவிட்டு எல்லா மாற்றங்களையும் சேமிக்கும்.

மூடு

உரையாடலை மூடுகிறது.

செயல்படுத்து

மாற்றியமைத்த அல்லது தேர்ந்த மதிப்புகளை உரையாடலை மூடாமலேயே பயன்படுத்துகிறது.

This option appears only for Paragraph Style, Frame Style, and Page Style.

This option appears only for Paragraph Style and Character Style.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

நீங்கள் சுட்டெலியைக்கொண்டு ஒரு தாளினுள் சொடுக்கும்போது உரையாடல் தானாகவே சிறுமமாக்கப்படுகிறது. சுட்டெலி பொத்தானை நீங்கள் வெளியீடு செய்தவுடனே, உரையாடல் மீட்டெடுக்கப்படுவதோடு சுட்டெலி ஆவணத்தில் நீல சட்டகத்தினால் முனைப்புறுத்தலில் மேற்கோள் வீச்சு வரையறுக்கப்படுகிறது.

Icon shrink

சிறிதாக்கு

Icon Expand

Expand

முன்னோட்டப் புலம்

Displays a preview of the current selection.

Preview

Displays a preview of the current selection.

அடுத்து

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

உரையாடல் பொத்தான்கள்

மீட்டமை

மாற்றியமைத்த மதிப்புகளை கீற்றுப் பக்க முந்தைய மதிப்புகளுக்கு மீட்டமைக்கிறது.

ரத்து

உரையாடலை மூடுவதோடு அனைத்து மாற்றங்களையும் நிராகரிக்கிறது.

சரி

அனைத்து மாற்றங்களையும் சேமிப்பதோடு உரையாடலை மூடுகிறது.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

மீட்டமை

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

செந்தரம்

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

முன்னிருப்புகள் மீண்டும் ஏற்றப்படுவதற்கு முன் உறுதிப்படுத்தல் தோன்றாது.


Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

This option appears only for Paragraph Style, Character Style, and Frame Style.

பின்வாங்கு

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

பின்வரும் செயலாற்றிகளையும் காண்க:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


பிழை ஏற்பட்டால், செயலாற்றி ஒரு தருக்க அல்லது எண்மிய மதிப்பைத் தருகிறது.

(This command is only accessible through the context menu).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!