வரியும் நிரப்புப் பட்டையும்

நடப்புத் தொகு முறைக்கான கட்டளைகளை வரியும் நிரப்புப்பட்டையும் கொண்டுள்ளன.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

வரி

Sets the formatting options for the selected line.

Icon Line

வரி

அம்பு பாணி

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Arrow Style

வரி பாணி

Select the line style that you want to use.

படவுரு

வரியின் பாணி

வரியின் அகலம்

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

படவுரு

வரியின் அகலம்

வரியின் நிறம்

Select a color for the line.

படவுரு

வரியின் நிறம்

பரப்பு

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Icon Area

Area

பரப்பு பாணி / நிரப்புதல்

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

படவுரு

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

நிழல்

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadow

Please support us!