பார்வை

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

இயல்பான

பக்கத்தின் இயல்பான பார்வைக்கு வழிமாற்றுக.

Master

Switch to the master view.

User Interface

Opens dialog box for selecting layout of user interface.

கருவிப்பட்டைகள்

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

நிலைப்பட்டை

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Show or hide the .

அளவுகோல்கள்

அளவுகோல்களைப், பணிமனையின் மேல், இடது அல்லது வலது விளிம்புகளில் காட்சியளிக்கவோ மறைக்கவோ செய்கிறது.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Comments

Show or hide annotations on the page.

நிறம்/சாம்பல் அளவீடு

நிறம், சாம்பலளவு, அல்லது கருப்பு வெள்ளை ஆகியவற்றில் படவில்லைகளைக் காட்டுகிறது.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

காட்சியகம்

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

மாலுமி

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

நிறப் பட்டை

Show or hide the Color bar.

Shift

Use to shift the position of the page in the window. When enabled, the appearance of the mouse pointer changes. Click the page and drag to desired position.

உருவளவு

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!