கோப்பு

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

புதிய

ஒரு புதிய LibreOffice ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Recent Documents

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

வழிகாட்டிகள்

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

வார்ப்புருக்கள்

உங்களின் வார்ப்புருகக்ளை ஒழுங்கமை மற்றும் தொகுக்கவும், அதேபோல நடப்புக் கோப்பை ஒரு வார்ப்புருவாகச் சேமிக்கவும்.

மூடு

நிரலியிலிருந்து வெளியேறாமலேயே நடப்பு ஆவணத்தை மூடுகிறது.

சேமி

நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

இவ்வாறு சேமி

நடப்பு ஆவணத்தை வேறு இடத்தில், வேறு கோப்பு பெயரில் அல்லது வேறு கோப்பு வகையில் சேமிக்கிறது.

நகலைச் சேமி

Saves a copy of the actual document with another name or location.

அனைத்தையும் சேமி

அனைத்து மாற்றியமைத்த LibreOffice ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

மீண்டும் ஏற்று

Replaces the current document with the last saved version.

பதிப்புகள்

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

ஏற்றுமதி

உங்கள் வழங்கலை அல்லது சித்திரத்தைத் தொகுத்தப் பின்னர் ஏற்றுமதியைத் தேர்வு செய்யவும்.

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

அனுப்பு

வெவ்வேறு செயலிகளுக்கு நடப்பு ஆவணத்தின் நகலை அனுப்புகிறது.

Properties

நடப்புக் கோப்புக்கான பண்புகளைக் காட்சியளிக்கிறது, சொல்லின் எண்ணிக்கை , கோப்பு உருவாக்கப்பட்ட தேதி போன்ற புள்ளியியல் உட்ப.

Digital Signatures

Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

அச்சிடு

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

அச்சுப்பொறி அமைவுகள்

Select the default printer for the current document and change printing options.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!