கோப்பு

பட்டியானது திற, மூடு, அச்சிடு போன்ற வரை ஆவணங்களுடன் பணிபுரிவதற்கான பொது கட்டளைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. LibreOffice வரையை மூட, வெளியேறு ஐச் சொடுக்குக.

புதிய

ஒரு புதிய LibreOffice ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

திற

உள்ளமை அல்லது தொலைகோப்பைத் திறக்கிறது அல்லது ஒன்றை இறக்குமதி செய்கிறது.

Open Remote

தொலை கோப்பு சேவையிலுள்ள ஓர் ஆவணத்தைத் திறக்கிறது.

Recent Documents

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

வழிகாட்டிகள்

வணிகம் உருவாக்குவதல், தனிப்பட்ட கடிதங்கள், தொலைநகல்கள், நிகழ்ச்சிநிரல்கள், வழங்கல்கள் மற்றும் பலவற்றின் மூலம் உங்களை வழிகாட்டுகிறது.

வார்ப்புருக்கள்

உங்களின் வார்ப்புருகக்ளை ஒழுங்கமை மற்றும் தொகுக்கவும், அதேபோல நடப்புக் கோப்பை ஒரு வார்ப்புருவாகச் சேமிக்கவும்.

மூடு

நிரலியிலிருந்து வெளியேறாமலேயே நடப்பு ஆவணத்தை மூடுகிறது.

சேமி

நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

தொலையைச் சேமி...

தொலைக் கோப்பு சேவையகங்களிலுள்ள ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

இவ்வாறு சேமி

நடப்பு ஆவணத்தை வேறு இடத்தில், வேறு கோப்பு பெயரில் அல்லது வேறு கோப்பு வகையில் சேமிக்கிறது.

நகலைச் சேமி

Saves a copy of the actual document with another name or location.

அனைத்தையும் சேமி

அனைத்து மாற்றியமைத்த LibreOffice ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

மீண்டும் ஏற்று

Replaces the current document with the last saved version.

பதிப்புகள்

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

ஏற்றுமதி

உங்கள் வழங்கலை அல்லது சித்திரத்தைத் தொகுத்தப் பின்னர் ஏற்றுமதியைத் தேர்வு செய்யவும்.

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

அனுப்பு

வெவ்வேறு செயலிகளுக்கு நடப்பு ஆவணத்தின் நகலை அனுப்புகிறது.

ஆவணப் பண்புகள்

நடப்புக் கோப்புக்கான பண்புகளைக் காட்சியளிக்கிறது, சொல்லின் எண்ணிக்கை , கோப்பு உருவாக்கப்பட்ட தேதி போன்ற புள்ளியியல் உட்ப.

Digital Signatures

Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

அச்சிடு

நடப்பு ஆவணம், தெரிவு அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்ட பக்கங்களை அச்சிடுக. நடப்பு ஆவணத்திற்கான அச்சிடும் தேர்வுகளை நீங்கள் அமைக்கலாம்அச்சிடும் தேர்வுகள் அச்சுப்பொறிக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் கட்டத்த்திற்கேற்ப பலவகைப்படலாம்.

அச்சுப்பொறி அமைவுகள்

Select the default printer for the current document.

வெளியேறு

அனைத்து LibreOffice நிரல்களையும் மூடுவதோடு நீங்கள் செய்த மாற்றங்களை நீங்கள் சேமிக்க தூண்டுகிறது.இந்தக் கட்டளை macOS கட்டகங்களில் இல்லை.

Please support us!