விளக்கப்படங்களுக்கான குறுக்குவழிகள்

நீங்கள் பின்வரும் குறுக்குவிசைகளை விளக்கப்படங்களில் பயன்படுத்தலாம்.

நீங்கள் பொதுவான குறுக்குவிசைகள் ஐ LibreOffice காகப் பயன்படுத்தலாம்.

விளக்கப்படங்களில் குறுக்குவிசைகள்

குறுக்கு விசைகள்

விளைவுகள்

கீற்று

அடுத்த பொருளைத் தேர்க.

Shift+கீற்று

முந்தைய பொருளைத் தேர்க.

முதன்மை பக்கம்

முதல் பொருளைத் தேர்க.

முடிவு

கடைசிப் பொருளைத் தேர்க.

Esc

தெரிவை ரத்து செய்க

மேல்/கீழ்/இடது/வலது அம்பு

அம்பின் திசையில் பொருளை நகர்த்துக.

பை விளக்கப்படங்களில் மேல்/கீழ்/இடது/வலது அம்பு

Moves the selected pie segment in the direction of the arrow.

தலைப்புகளில் F2

உரை உள்ளீட்டு முறையை உள்ளிடுக.

F3

Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series).

+F3

Exit group (in legend and data series).

+/-

விளக்கப்படத்தை சிறிது அல்லது பெரிதாக்குக

பைசா விளக்கப்படங்களிலுள்ள +/-

Moves the selected pie segment off or into the pie chart.

Please support us!