தானியக்கம் தளக்கோலம்

நடப்பு விளக்கப்படத்தினுள் அனைத்து விளக்கப்பட தனிமங்களையும் அவற்றின் முன்னிருப்பு நிலைகளுக்கு நகர்த்துகிறது. இந்த செயலாற்றி தனிமங்களின் இடத்தைத் தவிர்த்து விளக்கப்பட வகையையோ மற்ற தன்மைகளையோ திருத்தி அமைப்பதில்லை.

படவுரு

Automatic Layout

Please support us!