ஒப்பளவு

Controls the scaling of the X or Y axis.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Axis - Y Axis - Scale tab (Charts)


The axes are automatically scaled by LibreOffice so that all values are optimally displayed.

To achieve specific results, you can manually change the axis scaling. For example, you can display only the top areas of the columns by shifting the zero line upwards.

Scale

You can enter values for subdividing axes in this area. You can automatically set the properties Minimum, Maximum, Major interval, Minor interval count and Reference value.

Minimum

அச்சின் தொடக்கத்திற்கான குறைந்தபட்ச மதிப்பை வரையறுக்கிறது.

Maximum

Defines the maximum value for the end of the axis.

Major interval

கோடரிகளின் முக்கிய இடைவெளியை வரையறுக்கிறது. முக்கிய இடைவெளியானது மதிப்பு பரப்பைவிட பெரியதாக இருக்கக்கூடாது.

Minor interval count

Defines the interval for the subdivision of the axes.

Reference value

அச்சு முழுவதிலும் எந்த இடத்தில் மதிப்புகளைக் காட்சியளிக்கவேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

Automatic

நீங்கள் முதலில் மதிப்புகளை மாற்றியமைப்பதற்காக தானியக்கம் ஐத் தேர்வு நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.

Note Icon

Disable this feature if you are working with "fixed" values, as it does not permit automatic scaling.


Logarithmic scale

Specifies that you want the axis to be subdivided logarithmically.

Note Icon

Use this feature if you are working with values that differ sharply from each other. You can use logarithmic scaling to make the grid lines of the axis equidistant but have values that may increase or decrease.


Reverse direction

Defines where the lower and where the higher values are displayed at the axis. The unchecked state is the mathematical direction. That means for Cartesian coordinate systems that the x-axis shows the lower values on the left and the y-axis shows the lower values at the bottom. For polar coordinate systems the mathematical angle axis direction is counterclockwise and the radial axis is from inner to outer.

Type

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Resolution can be set to show days, months, or years as interval steps.

Major interval can be set to show a certain number of days, months, or years.

Minor interval can be set to show a certain number of days, months, or years.

Please support us!