சீரமைப்பு

Modifies the alignment of the chart title.

Some of the options are not available for all types of labels. For example, there are different options for 2D and 3D object labels.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Title (Charts)


Rotate text

Defines the text direction of cell contents. Click one of the ABCD buttons to assign the required direction.

ABCD wheel

சக்கரத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் சொடுக்குதல் மாறி உரை திசையமைவை வரையறுக்கிறது.பொத்தானிலுள்ள "ABCD" எழுத்துகள் புதிய அமைவுடன் தொடர்புடையதாகும்.

ABCD button

Assigns vertical text orientation for cell contents.

Note Icon

If you define a vertical x-axis label, the text may be cut off by the line of the x-axis.


Degrees

Allows you to manually enter the orientation angle.

Note Icon

Please note that problems may arise in displaying labels if the size of your chart is too small. You can avoid this by either enlarging the view or decreasing the font size.


Please support us!