தரவுத் தொடர்கள்

Use this to change the properties of a selected data series. This dialog appears when one data series is selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

note

Any changes made here affect the entire data series. For example, if you change the color, all elements belonging to this data series will change color.


இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Format Selection - Data Series dialog (Charts)


வரி

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ஒளிபுகுமை

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

தரவு விளக்கச்சீட்டுகள்

நீங்கள் தரவு விளக்கச்சீட்டுகளை அமைக்க அனுமதிக்கும் தரவு விளக்கச்சீட்டுகள் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

Y பிழைப் பட்டைகள்

2D விளக்கப்படங்களுக்கான பிழையான பட்டைகளைக் காட்சியளிக்க X அல்லது Y பிழையான பட்டைகள் உரையாடலைப் பயன்படுத்த்துக.

தேர்வுகள்

Use this dialog to define some options that are available for specific chart types. The contents of the Options dialog vary with the chart type.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!