தரவுப் புள்ளி

This dialog allows you to change the properties of a selected data point. The dialog appears when there is only one data point selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

note

Any changes made only affect this one data point. For example, if you edit the color of a bar, only the color of that bar will be different.


இக்கட்டளையை அணுக...

வடிவூட்டு - வடிவூட்டுத் தெரிவு - தரவுப் புள்ளி உரையாடலைத் தேர்த்தெடுக


வரி

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ஒளிபுகுமை

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

தரவு விளக்கச்சீட்டுகள்

நீங்கள் தரவு விளக்கச்சீட்டுகளை அமைக்க அனுமதிக்கும் தரவு விளக்கச்சீட்டுகள் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!