குறி விளக்கம்

குறி விளக்கம்உரையாடலைத் திறக்கிறது, இது உங்களை விளக்கப்படத்திலுள்ள குறி விளக்கங்களின் இடத்தை மாற்றவும், குறி விளக்கம் காட்சியக்கப்படுவதைக் குறிப்பிடவும் அனுமதிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Insert - Legend (Charts)

தேர்ந்தெடுவடிவமைப்பு-குறி விளக்கம்-இடம்கீற்று(விளக்கப்படம்)


ஒரு குறி விளக்கத்தைக் காட்டவோ மறைக்கவோ, வடிவூட்டல்பட்டையிலுள்ள குறி விளக்கம் திற/அடை ஐச் சொடுக்குக.

படவுரு

குறி விளக்கம் திற/அடை

காட்சி

விளக்கப்படத்திற்கான குறி விளக்கத்தைக் காட்சியளிக்க வேண்டுமா என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. இத்தேர்வானது நீங்கள் நுழை - குறி விளக்கம் ஐத் தேர்ந்து உரையாடலை அழைத்தால் மட்டுமே தென்படும்.

இடம்

குறி விளக்கத்திற்கான இடத்தைத் தேர்க:

இடது

விளக்கப்படத்தின் இடதிலுள்ள குறி விளக்கத்தை நிலைப்படுத்துகிறது.

மேல்

விளக்கப்படத்தின் மேலுள்ள குறி விளக்கத்தை நிலைப்படுத்துகிறது.

வலது

விளக்கப்படத்தின் வலதிலுள்ள குறி விளக்கத்தை நிலைபடுத்துகிறது.

கீழ்

விளக்கப்படத்தின் கீழுள்ள குறி விளக்கத்தை நிலைப்படுத்துகிறது.

உரைத் திசையமைவு

இந்தச் சிறப்பியல்ப்பபானது - மொழி அமைப்புகள் - மொழிகள் இல் தளக்கோல ஆதரவு இயக்கப்பட்டிருந்தால், மட்டுமே கிடைக்கும்.

உரைத் திசை

(CTL) சிக்கலான உரைத் தளக்கோலத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு பத்திக்கான உரைத் திசையைக் குறிப்பிடுக. இந்தச் சிறப்பியல்பானது சிக்கலான உரைத் தளக்கோல ஆதரவு செயல்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே கிடைக்கும்.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!