இச்செயல்பாட்டை அணுக...

தேர்ந்தெடுபார்வை-தரவு விளக்கப்பட அட்டவணை(விளக்கப்படங்கள்)

வடிவூட்டல் பட்டையைச் சொடுக்கவும்

படவுரு

தரவு விளக்கப்படம்

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

தேர்ந்தெடுவடிவமைப்பு-குறி விளக்கம்-இடம்கீற்று(விளக்கப்படம்)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

தேர்ந்தெடுவடிவமைப்பு-வடிவமைப்பு தெரிவு-தரவின் கருத்து/தரவுத் தொடர்கள்-தரவு விளக்கச்சீட்டுகீற்று (தரவுத் தொடர்கள் மற்றும் தரவு கருத்து) (விளக்கப்படம்)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

வடிவூட்டல் பட்டையைச் சொடுக்கவும்

படவுரு

கிடைமட்ட பின்னல்கள்

படவுரு

செங்குத்து பின்னல்க்ள்

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

நுழை - போக்குக் கோடு (விளக்கப்படங்கள்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

வடிவூட்டு - வடிவூட்டுத் தெரிவு - தரவுப் புள்ளி உரையாடலைத் தேர்த்தெடுக

Choose Format - Format Selection - Data Series dialog (Charts)

Choose Format - Format Selection - Data Series - Options tab (Charts)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)

Choose Format - Format Selection - Title dialog (Charts)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis - Scale tab (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis - Positioning tab (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis - Positioning tab (Charts)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Choose Format - Chart Wall - Chart dialog (Charts)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

On Formatting bar, click

படவுரு

Edit Chart Type

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

படவுரு

Horizontal Grids

படவுரு

Show/Hide Axis Descriptions

படவுரு

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!